White short box canopy off 90's short box Chevy. No keys for locks. $300 obo.